Následující úryvek kódu vypíše seznam běžících procesů.

#include <windows.h>
#include <tchar.h>
#include <tlhelp32.h>
#include <stdio.h>
 
int main(int argc, char *argv[]){
 HANDLE hProcSnap;
 PROCESSENTRY32 pe;
 
 hProcSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
 if(hProcSnap == INVALID_HANDLE_VALUE){
  printf("Error: CreateToolhelp32Snapshot\n");
  return 1;
 }
 
 ZeroMemory(&pe, sizeof(pe));
 pe.dwSize = sizeof(pe);
 
 if(!Process32First(hProcSnap, &pe)){
  printf("Error: Process32First\n");
  CloseHandle(hProcSnap);
  return 2;
 }
 
 printf("Running processes list:\n-----------------------\n");
 
 do{
  _tprintf(L"%5i %s\n", pe.th32ProcessID, pe.szExeFile);
 }while(Process32Next(hProcSnap, &pe));
 
 CloseHandle(hProcSnap);
 
 printf("Press enter...");
 getchar();
 
 return 0;
}