IAT hook je další z celé řady hooků používaných ať už těmi „zlými“ (autory malware, rootkitů aj.) nebo těmi „hodnými“ (antiviroví vývojáři, gamehackeři, případně běžní vyvojáři).

Jeho cílem je, jak název napovídá, zahookovat adresy funkcí v tabulce importovaných funkcí modulu. Jinými slovy, jedná se o funkce, které jsou fyzicky přítomny v jiných modulech (např. v DLL knihovnách), než ze kterého jsou volány.

Jak tedy bude celý kód fungovat? Nejprve si musíme najít v paměťovém prostoru modulu tabulku importovaných funkcí (Import Address Table), v ní nasledně dohledáme adresu funkce, kterou chceme zahookovat a přepíšeme ji na adresu naší funkce, jež bude zpracovávat volaní místo originální funkce. Jak je tedy vidno, princip je podobný EAT hooku.

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
 
// function datatype definition
typedef void (WINAPI *oldexitprocess)(UINT uExitCode);
 
// variable for keeping of original ExitProcess address
oldexitprocess OldExitProcess = NULL;
 
 
void WINAPI NewFunc(UINT uExitCode);
 
int IatHook(HMODULE hModule, LPCSTR lpProcName, VOID *NewAddress, VOID **OldAddress){
 PIMAGE_DOS_HEADER pDosHdr = (PIMAGE_DOS_HEADER)hModule;
 PIMAGE_NT_HEADERS pNtHdrs;
 PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR pImportDescript;
 PIMAGE_THUNK_DATA pThunkData;
 PDWORD pAddress = NULL;
 DWORD i = 0, dwOldProtect;
 
 // is this PE file?
 if(pDosHdr->e_magic != 0x5A4D)
  return 0;
 
 // calculate PE Virtual Address
 pNtHdrs = (PIMAGE_NT_HEADERS)((DWORD)(pDosHdr->e_lfanew) + (DWORD)hModule);
 
 // is this NT Headers?
 if(pNtHdrs->Signature != 0x00004550)
  return 0;
 
 // calculate pointer at IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR
 pImportDescript = (PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR)((DWORD)(pNtHdrs->OptionalHeader.DataDirectory[1].VirtualAddress) +
                        (DWORD)hModule);
 
 // FirstThunk is Relative Virtual Address to Import Address Table
 // if bound this IAT has actual addresses
 while(pImportDescript->FirstThunk){
  pThunkData = (PIMAGE_THUNK_DATA)((DWORD)(pImportDescript->OriginalFirstThunk) +
                   (DWORD)hModule);
  while(pThunkData->u1.Function){
   // is this function that we are looking for?
   if(lstrcmpA((char *)((DWORD)(pThunkData->u1.AddressOfData) + (DWORD)hModule + 2), lpProcName) == 0){
    // get address of function in IAT
    pAddress = (PDWORD)((DWORD)(pImportDescript->FirstThunk) + 
              (DWORD)hModule) + 
              i;
 
    // set READWRITE privileges for memory region
    if(VirtualProtect((VOID *)pAddress, sizeof(DWORD), PAGE_READWRITE, &dwOldProtect) == 0)
     return 0;
 
    // save old function address
    *OldAddress = (VOID *)(*pAddress);
 
    // overwrite function address in IAT with new address
    *((PDWORD)pAddress) = (DWORD)NewAddress;
 
    // restore memory privileges
    if(VirtualProtect((VOID *)pAddress, sizeof(DWORD), dwOldProtect, &dwOldProtect) == 0)
     return 0;
 
    return 1;
   }
   i++;
   pThunkData++;
  }
  pImportDescript++;
 }
 
 return 0;
}
 
 
void WINAPI NewFunc(UINT uExitCode){
 MessageBoxA(NULL, "This Win API function isn't original ExitProcess.", "ExitProcess hooked", NULL);
 OldExitProcess(uExitCode);
}
 
int main(){
 IatHook(GetModuleHandle(0),"ExitProcess", (VOID *)&NewFunc, (VOID **)&OldExitProcess);
 printf("Function ExitProcess was hooked. Press any key..\n");
 getchar();
 
 ExitProcess(0);
}