Při práci s PE (Portable Executable) soubory dřív nebo později každý zjistí, že neustálé kopírování stejného kódu/funkcí (v lepším případě) nebo jeho stálé znovuvytváření (v horším případě), je vyloženě ztráta času. Proto jsem před časem vytvořil DLL knihovnu, která aktuálně obsahuje 17 funkcí pro práci s raw soubory (nespuštěné soubory uložené na disku).

V budoucnu (pokud najdu dost chuti a času) by tato knihovna měla být postupně rozšiřována o další funkce. Při návrhu byl brán ohled hlavně na jednoduchost použití (většinou stačí použít jeden jediný argument). Snažil jsem se vyhnout masivní blbuvzdornosti, protože předpokládám, že s knihovnou budou pracovat lidé, kteří již o PE souborech něco vědí a ví, jak ji používat.

DLL_PE_image_0_1.rar

Jednoduchá ukázka použití:

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
 
int main(){
  char *szFile = "C:\\WINDOWS\\system32\\calc.exe";
  char *szDllName = "PE_image.dll";
 
  HANDLE hFile, hMapFile;
  LPVOID lpMappedFile;
  HMODULE hMyDll;
  DWORD dwLoSize;
 
  PIMAGE_DOS_HEADER pImageDos;
  PIMAGE_NT_HEADERS pImageNt;
  PIMAGE_FILE_HEADER pImageFile;
  PIMAGE_OPTIONAL_HEADER pImageOptional;
 
  // nahraje knihovnu do pameti
  ////////
  hMyDll = LoadLibrary(szDllName);
 
  if(hMyDll == NULL){
    printf("Nepovedlo se nacist DLL knihovnu.\n");
    return 4;
  }
 
  // vytvori/otevre specifikovany soubor pro cteni
  ////////
  hFile = CreateFile(szFile,
            GENERIC_WRITE | GENERIC_READ,
            FILE_SHARE_READ,
            NULL,
            OPEN_EXISTING,
            FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
            NULL);
 
  if(!hFile){
    printf("Nepovedlo se otevrit soubor.\n");
    FreeLibrary(hMyDll);
    return 1;
  }
 
  dwLoSize = GetFileSize(hFile, 0);
 
  // vytvori/otevre namapovani daneho souboru
  ////////
  hMapFile = CreateFileMapping(hFile,
                 0,
                 PAGE_READWRITE,
                 0,
                 dwLoSize,
                 0);
 
  if(!hMapFile){
    printf("Nepovedlo se vytvorit namapovany objekt.\n");
    FreeLibrary(hMyDll);
    CloseHandle(hFile);
    return 2;
  }
 
  // namapuje objekt do adresniho prostoru volaneho procesu
  ////////
  lpMappedFile = MapViewOfFile(hMapFile,
                 FILE_MAP_ALL_ACCESS,
                 0,
                 0,
                 dwLoSize);
 
  if(!lpMappedFile){
    printf("Nepovedlo se namapovat objekt.\n");
    FreeLibrary(hMyDll);
    CloseHandle(hMapFile);
    CloseHandle(hFile);
    return 3;
  }
 
  // ziskani adres funkci z DLL_image.dll
  ////////
  FARPROC GetDosHeader = GetProcAddress(hMyDll, "GetDosHeader@4");
  FARPROC GetNTHeaders = GetProcAddress(hMyDll, "GetNTHeaders@4");
  FARPROC GetFileHeader = GetProcAddress(hMyDll, "GetFileHeader@4");
  FARPROC GetOptionalHeader = GetProcAddress(hMyDll, "GetOptionalHeader@4");
 
  // pouziti ziskanych funkci z DLL_image.dll
  ////////
  pImageDos = (PIMAGE_DOS_HEADER)GetDosHeader(lpMappedFile);
  pImageNt = (PIMAGE_NT_HEADERS)GetNTHeaders(lpMappedFile);
  pImageFile = (PIMAGE_FILE_HEADER)GetFileHeader(lpMappedFile);
  pImageOptional = (PIMAGE_OPTIONAL_HEADER)GetOptionalHeader(lpMappedFile);
 
  // par ukazkovych dat z calc.exe
  ////////
  printf("*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*\n");
  printf("*-*-*-*- IMAGE_DOS_HEADER *-*-*-*-*\n");
  printf("*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*\n");
  printf(" e_magic:  %x\n", pImageDos->e_magic);
  printf(" e_lfanew: 0x%p\n\n", pImageDos->e_lfanew);
 
  printf("*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*\n");
  printf("*-*-*-*- IMAGE_NT_HEADERS *-*-*-*-*\n");
  printf("*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*\n");
  printf(" Signature:          %x\n", pImageNt->Signature);
  printf(" IMAGE_FILE_HEADER RVA:   0x%p\n", pImageNt->FileHeader);
  printf(" IMAGE_OPTIONAL_HEADER RVA: 0x%p\n\n", pImageNt->OptionalHeader);
 
  printf("*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*\n");
  printf("*-*-*-*- IMAGE_FILE_HEADER -*-*-*-*\n");
  printf("*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*\n");
  printf(" NumberOfSections:   %d\n", pImageFile->NumberOfSections);
  printf(" SizeOfOptionalHeader: %d B\n\n", pImageFile->SizeOfOptionalHeader);
 
  printf("*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*\n");
  printf("*-*-*- IMAGE_OPTIONAL_HEADER -*-*-*\n");
  printf("*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*\n");
  printf(" ImageBase:      0x%p\n", pImageOptional->ImageBase);
  printf(" AddressOfEntryPoint: 0x%p\n", pImageOptional->AddressOfEntryPoint);
  printf(" BaseOfCode:     0x%p\n", pImageOptional->BaseOfCode);
  printf(" BaseOfData:     0x%p\n\n", pImageOptional->BaseOfData);
 
  FreeLibrary(hMyDll);
  UnmapViewOfFile(lpMappedFile);
  CloseHandle(hMapFile);
  CloseHandle(hFile);
 
  return 0;
}